برچسب: آخوند

قبل از طلبگی پیانو می‌زدم. در دوران نوجوانی ساز را برای ارتقا فروختم ولی پس از مدتی تصمیم گرفتم با پول آن ساز به حج بروم. از وقتی یادم می‌آید، موتورسوار بودم. پدر هم موتورسوار هستند و تعمیرکار موتور. در جوانی م ...