برچسب: ارتقاء کیفی محصول

سیاست های غلط خودروسازان در ارتقاء کیفی محصول
در حالی موضوع بهبود کیفی خودروها از مسائل روز صنعت خودرو و جزء برنامه های وزارت صمت و خودروسازان قرار گرفته است که از نگاه کارشناسان و فعالان این حوزه، اولین گام برای ارتقای کیفی خودروها، تغییر سیاست های حاکمیت در حوزه خ ...