برچسب: افزایش تیراژ خودروسازان

بررسی منابع مالی دولت برای افزایش ۵۰ درصدی تیراژ خودروسازان
فرمان رئیس جمهور و افزایش تیراژ 50 درصدی تولید خودرو در سال آینده می تواند بستری برای تولید اقتصادی در صنعت خودرو و قطعه سازی کشور باشد اما از نگاه دبیر انجمن قطعه سازان ایران، این دستور نیازمند تامین حداقل 60 هزار میلیا ...