برچسب: اهداف خودروسازان

یک فعال در صنعت قطعه سازی کشور سیاست های دیکته شده و نبود اهداف درست را مهمترین مانع توسعه صنعت خودرو کشور می داند. با توجه رویکرد جدی دو خودروسازی کشور برای تحول در حوزه کیفیت و ارتقای رضایت مشتریان معتقد است ...