برچسب: بحران کمبود تراشه

بدتر شدن بحران کمبود تراشه با جنگ اوکراین
دو تأمین کننده اصلی گاز نئون مخصوص ساخت تراشه خودرو که نیمی از نیاز جهانی را تأمین می کنند در اوکراین قرار دارند و به خاطر شروع جنگ از تولید باز مانده اند. توقف تولید این دو تولیدکننده نئون مخصوص برش لیزری تراشه، علاو ...
کاهش فروش خودرو با بحران کمبود تراشه
شرکت تحقیقاتی و مشاوره ای کاکس اتومتیو پیش بینی کرده است که بازگشت صنعت خودرو به وضع عادی خیلی کند صورت می پذیرد و در بهترین حالت تعداد فروش خودروها در آمریکا از 14.9 میلیون دستگاه در سال 2021 به حدود 16 میلیون دستگاه در ...