برچسب: بحران کمبود تراشه

دو تأمین کننده اصلی گاز نئون مخصوص ساخت تراشه خودرو که نیمی از نیاز جهانی را تأمین می کنند در اوکراین قرار دارند و به خاطر شروع جنگ از تولید باز مانده اند. توقف تولید این دو تولیدکننده نئون مخصوص برش لیزری ت ...
شرکت تحقیقاتی و مشاوره ای کاکس اتومتیو پیش بینی کرده است که بازگشت صنعت خودرو به وضع عادی خیلی کند صورت می پذیرد و در بهترین حالت تعداد فروش خودروها در آمریکا از 14.9 میلیون دستگاه در سال 2021 به حدود 16 میلیون ...