برچسب: بدهی خودروسازها

احمدرضا رعنایی با تاکید بر اینکه قطعه سازان در روزهای آغازین کار خود در سال 1401، وضعیت بسیار بدی را می گذرانند، اظهار کرد: قطعه سازان در حال حاضر به لحاظ تامین نقدینگی و سرمایه در گردش و از نظر تامین مواد او ...