برچسب: برخورد دادستانی‌

برخورد دادستانی‌ با قانون‌گریزی دفاتر اسناد رسمی
شکایت مشترک یک شهروند و دادستانی علیه کارکنان یک دفتر اسناد رسمی، آغاز ورود دادستانی‌ها به موضوع قانون‌گریزی دفاتر اسناد رسمی در موضوع برگ سبز خودرو و استنکاف دفاتر از ثبت وکالت فروش محسوب می‌شود. شعبه اول دادیاری داد ...