برچسب: برنامه ششم خودرو

بر این اساس رشد تولید خودرو، تولید محصولات برقی و دونیرویی، اسقاط خودروهای فرسوده، ارتقای ایمنی خودرو و همچنین تولید خودروی رقابت‌پذیر از جمله موضوعات قابل‌پیگیری در برنامه ششم توسعه اقتصادی بوده. این در شرایط ...