برچسب: برنامه های سایپا

برنامه های سایپا برای سال ۱۴۰۱
تولید هر دستگاه تیبا بیش از ۷۷ میلیون تومان روی دست سایپا می گذارد و بدون شک با توجه به استمرار قیمت گذاری دستوری و استمرار این زیان ادامه تولید این محصول در سبد سایپا توجیه پذیر نیست و به همین دلیل مدیرعامل سایپا در ه ...