برچسب: بیانیه وزارت صمت

انتشار بیانیه وزارت صمت برای قرعه کشی خودرو
سازمان بازرسی کل کشور در نامه ای خطاب به وزیر صمت نسبت به نابسامانی در نحوه قرعه کشی و تغییر اسامی برندگان اصلی و رزرو، تذکر داد. در این نامه تاکید شده که عملکرد وزارت صمت، منتج به تشویش اذهان عمومی شده است. وزارت صمت د ...