برچسب: تصادف خودروی نامتعارف

روش پرداخت خسارت تصادف به خودروی متعارف و نامتعارف
سرهنگ احسان مومنی با اشاره به نحوه پرداخت خسارت از طریق بیمه به خودروهای متعارف و نامتعارف گفت: برابر ماده8  قانون بیمه، خودروی متعارف خودرویی است که ارزش آن کمتر از 50 درصد دیه یک انسان در ماه حرام باشد. بر همین اساس خ ...