برچسب: توسعه صنعتی

خودروسازی ویترین توسعه صنعتی کشور است
عادل پیرمحمدی، با اشاره به نظم ساختاریافته، شفافیت و فرآیندمحوری تامین قطعات و مواد اولیه در مجموعه ساپکو به عنوان رهبر شبکه تامین گروه صنعتی ایران خودرو، تاکید کرد: در فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین، از شناسایی و انتخا ...