برچسب: حذف

بروزرسانی در: شنبه 6 مهر 98 ساعت 19:27
حذف تدریجی شورای رقابت از بازار خودرو
با اعمال مجوز جدید شورای رقابت مبنی بر افزایش 7 درصدی قیمت خودروهای داخلی، این شورا اکنون در مسیر حذف خودکار از فرآیند قیمت گذاری قرار گرفته و این در وضعیتی است که سناریوهای گوناگونی برای آینده بازار خودرو (بدون شورای رق ...