برچسب: پلاک ویژه معلولان

وضعیت دریافت پلاک ویژه خودروی معلولان
محسن ایروانی افزود: خدمت دریافت پلاک ویژه خودروی معلولان، خدمتی است که هر کسی تقاضا کند همان ماه اسمش وارد فهرست می‌شود. در این زمینه پشت نوبتی نداریم هر لحظه فردی در هر استانی تقاضای پلاک ویژه خودروی معلولان کند و گوا ...