برچسب: 3G خودروها

در اصطلاح مخابراتی به پایان خدمات یک نسل از فناوری ها «غروب شبکه» یا network sunsets‌ می گویند. این غروب برای میلیون ها خودرو در حال تردد که از نسل سوم استفاده می کنند به معنی پایان روزآمدی [آپدیت] و خدمات از ...