برچسب: اموال غیرتولیدی

فروش اموال غیرتولیدی و واحدهای تولیدی مازاد در وضعیتی مهم‌ترین مسیر تأمین نقدینگی تولیدکنندگان خودرو طرف وزارت صمت شناخته شده که به‌نظر می‌رسد خودروسازان بیشتر تمایل به اخذ تسهیلات و دیگر حمایت‌های دولتی دارند ...