برچسب: انتقال فناوری

زیان انباشته خودروسازان مرز 115هزار میلیارد تومان را رد کرده و بدهی این شرکت‌های تولید خودرو به قطعه‌سازان به 46هزار میلیارد تومان رسیده است که این موضوع باعث مطرح شدن شکایات متعدد قطعه‌سازان نیز شده است.  خود ...