برچسب: انجمن‌ های قطعه سازی

ابتدای هفته تجمعی بزرگ از قطعه سازان خودرو برگزار شد تا مشکلات زنجیره تامین خودروسازی واکاوی شود، در این جلسه یکی از قدیمی ترین قطعه سازان ایرانی در پیشنهادی از قطعه سازان خواست تا انجمن های مرتبط با قطعه سازی، ...