برچسب: بستیون B70S

این محصول از منظر ابعاد برابر با 4555 میلیمتر در طول، 1850 میلیمتر در عرض و 1515 میلیمتر در ارتفاع توسعه یافته است. فاصله بین محورها نیز برابر با 2800 میلیمتر است. بی70اس B70S شباهت زیادی به سدان بی70 دارد ک ...