برچسب: بیلبورد

رضا صیادى گفت: درباره استاندارد بیلبوردهاى شهرى دستورالعمل دقیقى نداریم، یعنى نمى‌توانیم بگوییم که این تعداد کاراکتر اگر در بیلبورد باشد استاندارد است یا خیر! فرقى ندارد که کجاى این شهر باشید! پشت چراغ قرمز، پ ...