برچسب: تاکسی اینترنتی دیدی

تاکسی اینترنتی چینی دیدی در روسیه
دیدی هیچ توضیحی در باره این تصمیم خود نداده است. در دوشنبه هفته گذشته گفته بود که از 4 مارس [13 اسفند] روسیه را ترک می کند و به فعالیت خودبعد از یک سال و نیم خاتمه می دهد. در قزاقستان هم به مدت یک سال دیدی فعالیت کرده اس ...