برچسب: جاده‌ها

جاده های هوشمند چیست؟
هوشمندسازی نتیجه گسترش تکنولوژی در ابعاد گوناگون است که پای آن به جاده‌ها و خودروها هم کشیده شده تا به دنبال آن افزایش ایمنی و رفاه حال مسافران فراهم شود. ...