برچسب: پرداخت مطالبات قطعه سازان

پرداخت مطالبات قطعه سازان با روش عدالت در پرداخت
به نقل از ارتباطات سازه گستر سایپا، داود منصوری فرد درادامه افزود: طی برنامه ریزی های انجام شده پرداخت مطالبات قطعه سازان از طرق مذاکراه با شبکه بانکی بخشی از مطالبات پرداخت می گردد و تامین  اوراق گام وگواهی اعتبار مول ...