برچسب: پمپ روغن

به‌ منظور ارتقای سامانه روغن‌کاری قطعات و اجزای پیشرانه TU۵P و افزایش میزان بهره‌وری آن، با بهره‌گیری از دانش فنی داخلی و الگوگیری از نمونه های خارجی موجود، پمپ‌روغن پیشرانه TU۵P داخلی سازی شد و به مرحله تولید ...