جزئیات تحویل حضوری محصولات ایران خودرو + لیست مراکز دریافتی

بروزرسانی در: شنبه 7 دی 98 ساعت 13:43
جزئیات تحویل حضوری محصولات ایران خودرو + لیست مراکز دریافتی

در راســتای رضـــایت منــدی متقاضیان و ارتقـــاء ســـطح خـــدمات ، متقاضیان محتـــرم در صـــورت تمایـــل بـــرای تحویـــل حضـــوری خـــودرو در کلیـــه ســـایتهای تولیـــدی ایران خودرو می‌توانند درخواســـت خـــود را از طریـــق نماینـــدگی ، نامـــه ســـیتریکس بـــه بخـــش مربوطـــه ( مـــدیریت لجســتیک و تحویــل ) ارســال نماینــد.

نمایندگی‌های محتــرم عنایــت فرماینــد پــس از دریافــت تأییدیه نامــه ، نســبت بــه اعــزام مشــتری بــرای تحویــل حضــوری خــودرو بــا رعایــت مــوارد زیــر از سایت مربوطه اقدام فرمایند :

۱ -نمایندگی‌های محتــرم پیش از ارجــاع نامــه ســیتریکس حضــوری بــه ســازمان ، لطفاً از صــحت تخصــیص پــلاک انتظــامی بــرای خــودرو یاد شده اطمینــان حاصــل کــرده و اقــدام بــه ارسال نامه نمایند .

۲ -مراجعه مالک با در دست داشتن فیزیک پلاک انتظامی

۳ -درصــورت عــدم مراجعــه مالــک خــودرو، داشــتن وکالــت نامــه محضــری بــرای شــخص ثالــث الزامی می‌باشد.

۴ -داشتن مدارک شناسایی معتبر ( احراز هویت )

۵ -دریافت تأییدیه پاسخ درخواست نمایندگی از واحد ذیربط بخــش تحویــل حضــوری کلیــه سایت‌های تولیــدی از ســاعت ۸ لغایــت ۱۴ آمــاده پــذیرش و خدمات به مشتریان محترم می‌باشند . ( صرفاً روزهای کاری )

قیمت محصولات ایران خودرو

تازه ترين اخبار

دیدگاه بگذارید

4 دیدگاه ها برای "جزئیات تحویل حضوری محصولات ایران خودرو + لیست مراکز دریافتی"

avatar
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
بهرامی
مهمان

سلام

مریم محمدی شکیب
مهمان

باسلام خوردو سمند با شماره قرار داد۱۲۵۳۸۸۳۷درنمایندگی سبزوار ثبت نام کردیم بخاطر کارهمسرم به تهران امده ایم
درخواست دارم که خودرو را در تهران به صورت حضوری تحویل بگیرم

رضا
مهمان

این کجاش رضایت مندی مشتری رو همراه داره؟؟؟؟؟؟؟

داریوش حیدری
مهمان

خودرو سریعا تحویل داده میشه و نهایتا کمتر از ۱۵ روز . اما در حالت عادی حدود ۳ ماه طول میکشه