بخشنامه ایران خودرو درباره فرم احراز سکونت خریداران خودرو

سه شنبه 10 تیر 99 ساعت 13:28
بخشنامه ایران خودرو درباره فرم احراز سکونت خریداران خودرو

به اطلاع کلیه نمایندگی ھای محترم می رساند، عدم مطابقت اطلاعات مشتری در سیستم فروش با فرم ھای احراز سکونت، منجر به بروز ایراد در شماره گذاری خودرو و مشکلات گوناگون برای سازمان، نمایندگی و مشتری شده است.

لذا لازم است نمایندگی ھای محترم مطابق با بندھای ذیل نسبت به دریافت فرم احراز سکونت و مطابقت اطلاعات مشتری با سیستم فروش اقدام نمایند:

۱ .دریافت فرم احراز سکونت برای تمامی مشتری ھا و در تمامی روش ھای فـروش الزامـی مـی باشد.

۲ .نمایندگی موظف است پس از دریافت فرم احراز سکونت از مشتری، نسبت به کنترل اطلاعـات مشتری در سیستم فروش اقدام نموده و پس از اصلاح مواردی که نمایندگی دسترسـی دارد، مابقی موارد قابل اصلاح را بر روی فرم احراز سکونت، علامت گذاری (ھای لایت) نماید.

۳ .پس از رفع مغایرت ھای قابل اقدام و مشـخص نمـودن سـایر مـوارد مغـایرت بـر روی فـرم احـراز سکونت، کارگزار نمایندگی موظف است پرونده را جھت رفع مغایرت نھـایی تحویـل واحـد "عقـد قرارداد" داده و پس از رفع مغـایرت (کـه بـا درج مھـر "اصـلاح شـد" از طرف ھمکـاران سـازمان مشخص می گردد)، پرونده را به واحد "دریافت و کنترل مدارک" تحویل نماید.

۴ .ویرایش اطلاعات برای مدت محدود بدون اخذ وجه در سازمان انجام خواھد پذیرفت.

۵ .لازم به ذکر است پرونده ھای ویرایشی نیز، نیاز به ارسال پرونده (کپی شناسنامه، کارت ملی و اصل فرم احراز سکونت مشتری نھایی) و انجام مراحل فوق دارد.

تذکر مھم ۱ :

پرونده ھای تکمیل وجه شده ای که تحویل سازمان شده اند هم تنھـا بـا ارائـه فرم احراز سکونت، صدور سند خواھند شد. لذا لازم است تا در اسرع وقت نسبت به انجام مراحل فوق برای پرونده ھای یاد شده نیز اقدام لازم انجام پـذیرد. (فـرم احـراز پـس از رفـع مغایرت باید توسط نمایندگی تحویل واحد دریافت و کنترل مدارک شود.)

تذکر مھم ۲ :

تاکید می گردد در صورت عدم انجام مراحل فوق مطابق با رویـه ذکـر شـده در بندھای قبلی توسط نمایندگی و بروز مغایرت در تخصیص پلاک به خاطر عدم بررسی و رفع مغایرت و یا عدم اعلام مغایرت، بابت ھـر مـورد مبلـغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال از حسـاب نماینـدگی کسر خواھد شد.

ایکوپرس

تازه ترين اخبار

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar