برچسب: ایکس اسپیدیوم کوپه

مفهومی جذاب جنسیس ایکس اسپیدیوم کوپه
در قسمت دماغه شکل خاصی از طراحی و جانمایی جزئیات به کار رفته که بخش از حرف اکس انگلیسی را تداعی می کند. استفاده از کلمه کوپه در نامگذاری نیز این مساله را تداعی می کند که جنسیس در آینده نسخه سدان خودروی مذکور را نیز معرفی ...