برچسب: بازدید سرزده رییس جمهور

گروه صنعتی ایران خودرو تحولات قابل توجهی در فاصله زمانی حدود یکماهه بازدید سرزده رییس جمهور رقم زده و این تغییرات نه تنها رویکردی شعاری ندارد بلکه عملگرا و به نفع مشتریان و بازار خودرو است. نخستین دستاورد ایرا ...