برچسب: باتری خودروهای الکتریکی

در حالی که ممکن است پیش برنده اصلی خودرو پیشرانه یا موتور آن باشید ولی در خودروهای برقی، باتری‌ها به نوعی یک بخش اساسی همانند قلب در بدن انسان محسوب می‌شود. ولی شیوه کارکرد باتری در خودروهای الکتریکی چگونه است؟ ...