برچسب: I-Pace

برگزاری برنامه ویژه جگوار برای داوران جایزه خودروی سال
سال پیش بود که 86 داور پنل «خودروی برتر سال» سه جایزه بسیار مهم را به خودروی جگوار I-Pace اختصاص دادند. این سه جایزه شامل «خودروی سبز سال»، «خودروی سال» و نهایتاً «طراحی برتر سال» بود که همگی به جگوار I-Pace رسیدند. ...