شاسی بلند/کراس اور

آیا کراس آور کوچک جدید کیا خواهد توانست در برابر رقبایی مانند فولکس واگن تی راک، سئات آرونا و نیسان جوک حرفی برای گفتن داشته باشد؟ ...